Мартин Миланов: Визията ми за София е баланс между икономическия и социалния напредък, подобряване на инфраструктурата и условията за образование и здравеопазване

Мартин Миланов е кандидат за общиснки съветник от „Синя София“. Неговата визия за управлението на София включва баланс между икономическия и социалния напредък, подобряване на инфраструктурата и условията за образование и здравеопазване. Той планира да се бори с проблемите със замърсяването на въздуха и опазването на околната среда, както и да насърчава участието на гражданите в управлението на столицата. Освен това, той ше се стреми да подкрепя младежта и достъпа до културни и спортни събития, както и да предложи решения за проблемите с трафика и да насърчава иновациите и предприемачеството в София.
Каква е Вашата визия за управлението на София и как планирате да я осъществите?
– Моята визия за управлението на София включва постигане на баланс между икономическия и социалния напредък, предоставяне на качествени образователни и здравни услуги, въвеждане на ефективна транспортна система и подобряване на околната среда. Също така, планирам да насърчавам участието на гражданите и да въведа програми, които подкрепят младежта и достъпността до култура.

мартин миланов

 Какви са Вашите планове за подобряване на инфраструктурата в София?
– Има няколко основни области, в които искам да подобря инфраструктурата в София. Това включва подобряване на пътищата, обществения транспорт, въвеждане на интелигентна транспортна система и инфраструктура за зелена енергия. Планирам също така да инвестирам в създаването на нови учебни заведения и здравни центрове за по-добро обслужване на гражданите.
Как планирате да подобрите условията за образование в София?
– Възнамерявам да се боря за въвеждането на съвременни образователни технологии в училищата и за подобряване на физическите условия на образователните заведения. Също така, планирам да работя за увеличаване на финансирането на образованието и осигуряване на достъп до качествени образователни програми за всички деца в София.
  Как планирате да подобрите условията за здравеопазване в София?
– Имам желание да приложа програми, насочени към повишаване на качеството на здравните услуги, осигуряване на необходимия персонал и модернизиране на здравната инфраструктура. Освен това, планирам да се боря за увеличаване на финансирането на здравеопазването и въвеждането на иновативни методи на лечение и превенция.
мартин миланов
Как планирате да се борите с проблема със замърсяването на въздуха и опазване на околната среда в София?
– Желанието ми е да разработя и приложа стратегия за намаляване на емисиите от вредни газове, както и на вредните емисии от тежката промишленост. Заедно с това планирам да насърчавам използването на възобновяеми източници на енергия и подобряването на обществения транспорт, като трябва да се инвестира в електрически и хибридни превозни средства.
Как планирате да насърчите участието на гражданите в управлението на София?
– Ще се стремя да изградя прозрачно и открито управление, което включва разговори, консултации и обратна връзка с гражданите. Планирам да създам онлайн платформа, където всички да могат да изразят своите мнения и идеи за подобряване на градската среда. Също така ще организирам редовни срещи и обществени изслушвания, на които гражданите ще имат възможност да споделят своите проблеми и предложения.
мартин миланов
Как планирате да подкрепите младежта в София?
– Искам да разработя и въведа програми, предназначени специално да помогнат на младежта да се развие и реализира своя потенциал. Това включва предоставяне на стипендии, създаване на младежки центрове и организиране на образователни и културни събития, насочени към младите хора.
Какви мерки планирате да предприемете, за да улесните достъпа до културните събития за гражданите на София?
– Със сигурност ще работя за по-голяма достъпност до култура чрез намаляване на цените на билетите, организиране на безплатни събития и инвестиции в развитието на културните институции. Освен това, планирам да разработя мобилни приложения и онлайн платформи, които да предоставят информация за културните събития и проекти в София.
Как планирате да се справите с проблема с трафика в София?
– Искам да въведа повече модерни обществени транспортни линии, за да намалим броя на личните автомобили на пътищата. Планирам да инвестирам в разширяването на метро системата и в градски велосипедни пътеки. Също така, ще работя за улесняване на интеграцията между различните видове транспорт и въведение на интелигентни системи за управление на трафика.
Какви мерки планирате да предприемете, за да насърчите иновациите и бизнеса в София?
– Мисля да създам иновационни центрове и площадки, където стартъп компаниите и предприемачите да могат да развиват свои идеи
Как планирате да подобрите условията за развитие на предприемаческата среда в София?
– Планирам да улесним процесите на регистрация и лицензиране на нови бизнеси, както и да предоставям информация и консултации на предприемачите. Ще насърчавам създаването на бизнес инкубатори и училища за предприемачи, където да се предоставят нужните знания и подкрепа за успешно развитие на бизнес и иновации.
Какви са вашите планове за развитие на туризма в София?
– Планирам да инвестирам в подобрение на туристическата инфраструктура и насочване на маркетинговите усилия към повишаване на привлекателността на София като туристическа дестинация. Ще продължа да подкрепям организирането на културни и спортни събития, които да привличат вниманието на международни туристи и ще насърчавам работата със сектора на хотелиерството и ресторантьорството за повишаване на качеството на услугите.
 мартин миланов
Как планирате да подобрите условията за живот в кварталите в София?
– Ще работя за подобряване на условията, поддръжка на инфраструктурата и за зелените зони във всички градски райони. Ще насърчавам участието на местните общности в решаването на проблемите и ще създам платформи за обратна връзка с гражданите, за да разберем техните нужди и предложения за подобрение на тяхното околност.
Какви са вашите планове за борба с безработицата в София?
– Планирам да насърчавам развитието на индустрии с високо добавена стойност, които ще създават нови работни места с добро заплащане. Ще работя за създаване на програми за обучение и преквалификация, които да подготвят гражданите за по-специализирани позиции. Осигуряването на подходящи условия за бизнес и иновации ще допринесе също за създаване на повече работни места в града.
Как планирате да се борите с корупцията и неправомерното използване на публични средства в управлението на София?
– Ще работя за създаване на прозрачни и отчетни механизми за управление, които ще включват редовни одити и обратна връзка от гражданите. Ще насърчавам публикуването на информация за използването на публични средства и ще се боря за по-строг контрол и отговорност при разходването им. Подкрепям създаването на независим орган за борба с корупцията, който да гарантира ефективно разследване на подозрителни случаи и наказване на отговорните лица.
facebooktwittergoogle_plusredditpinterestlinkedinmail